Statut

STATUT FUNDACJI STUDNIA NADZIEI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Studnia Nadziei”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Wojciecha Fabryckiego, Pawła Wojciecha Gieryńskiego, Pawła Jakubowskiego, Borysława Czyżaka, Wojciecha Marię Starowieyskiego oraz Macieja Heydel, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Zbigniewa Cupriaka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B dnia 16 kwietnia 2008 r., repertorium A nr 4732/2008, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

1. Fundacja może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej oraz społecznie użytecznej, w tym podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej dla ludzi.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
 • pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
 • organizowanie funduszy (w tym zbiórek publicznych), które przeznaczone będą na realizację celów Fundacji, w tym organizowanie funduszy, które przeznaczone będą na budowę lub usprawnianie sytemu melioracyjnego i wodociągowego oraz budowę studni;
 • monitorowanie wykonania przedsięwzięć, w które zaangażuje się Fundacja;
 • działania wspomagające rozwój lokalnych społeczności, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji;
 • współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia celów statutowych

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 30,000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział 4

Organy Fundacji

§ 12

1. Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

§ 13

 • Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 • Rada Fundacji składa się z 6 do 9 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję.
 • W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy lub osoby wskazane przez Fundatorów, zwane Delegatem Fundatora (każdy Fundator, który nie zasiada w Radzie Fundacji może wskazać jednego Delegata Fundatora do Rady Fundacji).
 • Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 • Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołują Fundatorzy.
 • Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością co najmniej 2/3 głosów Fundatorów. Fundatorzy i Delegaci Fundatorów nie mogą być pozbawieni członkowstwa w Radzie Fundacji na mocy uchwały Fundatorów.
 • Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Przewodniczącemu Rady Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Rady Fundacji.
 • W przypadku wygaśnięcia członkowstwa w Radzie Fundacji przez Delegata Fundatora, z przyczyn podanych w ust. 7 powyżej, jego miejsce zajmuje Fundator lub inny wskazany Delegat Fundatora.
 • Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z członkowstwem w Zarządzie Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 • Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji żadnych wynagrodzeń, w tym zwrotu kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
 • Fundatorzy, na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą postanowić o powołaniu Rady Programowej Fundacji, do której zadań należeć będzie:
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i sposobów realizacji celów Fundacji,
  • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
  • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji.
 • Członkowie Rady Programowej są wybierani i odwoływani na podstawie uchwały Fundatorów podjętej zwykłą większością głosów.

§ 14

 • Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 • Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący.
 • Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch Członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji lub dwóch Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 • Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności minimum czterech członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 • Posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 • Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 15

 • Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  • nadzór nad działalnością Fundacji,
  • powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
  • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
  • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
  • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
  • zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji.
 • Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, w tym m.in. dokumentów finansowych.
 • Rada Fundacji może podjąć uchwałę o przeznaczeniu w określonym czasie do 20% pozyskanych środków na poczet kumulacji kapitału rezerwowego Fundacji, do wykorzystania w przyszłości na realizację celów Fundacji.

§ 16

 • Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji, na trzyletnią kadencję.
 • Funkcję członka można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 • Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy w osobach: Paweł Wojciech Gieryński -Prezes Zarządu, Paweł Jakubowski – Członek Zarządu.
 • Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu.
 • Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały.
 • Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji żadnych wynagrodzeń, w tym zwrotu kosztów udziału w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

§ 17

 • Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji,
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji wraz z planami finansowymi,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 • Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji do dnia 28 lutego każdego roku.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 • Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział 5

Sposób reprezentacji

§ 18

 • Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 • W sprawach dotyczących rozporządzenia prawem majątkowym, poniesienia wydatków lub zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych wymagana jest zgoda Rady Fundacji wyrażona w formie uchwały, z tym, że zgoda Rady Fundacji w szczególnych wypadkach może dotyczyć budżetu projektu, na który składać się będzie wiele jednorazowych wydatków przekraczających 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 19

 • Zmian w statucie dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została powołana.
 • Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 • Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 • Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz organizacji o zbliżonych celach.